Inleiding

Zorgcentrum Aelsmeer  (hierna: Zca) verleent zorg en ondersteuning aan

zowel ouderen met een somatische zorgvraag als zorgvragers met geheugenproblemen.

Wanneer u zorg van Zca ontvangt, vragen we u naar uw persoonsgegevens. Omdat we het belangrijk

vinden dat de uw privacy wordt gerespecteerd, behandelen we uw persoonsgegevens met de grootst

mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving die op het

verwerken van persoonsgegevens van toepassing is.

Zca is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

U kunt Zca bereiken via info@zorgcentrumaelsmeer.nl of via telefoonnummer 0297-326050.

Omdat deze verklaring onderhevig is aan de geldende wet- en regelgeving, wordt de

privacyverklaring van tijd tot tijd aangepast. De laatste aanpassing is gedaan op 20 juni 2018. U kunt

altijd de laatste versie van de privacyverklaring inzien via de link Privacyverklaring, deze staat op de

pagina Kwaliteit op de website van Zca.

 

1.IDENTITEIT

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Zorgcentrum Aelsmeer verricht ten

behoeve van het verwerken van persoonsgegevens.

 

Bedrijfsgegevens:

Zorgcentrum Aelsmeer

Molenpad 2

1431 BZ Aalsmeer

Tel: 02970-326050

E-mail: info@zorgcentrumaelsmeer.nl

Website: www.zorgcentrumaelsmeer.nl

KvK: 412225869

 


 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Zorgcentrum Aelsmeer kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de

diensten van onze organisatie

zorgcentrum Aelsmeer zal de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Verzekeringsgegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleidingen en arbeidsverleden (uitsluitend bij personeel)

 

 1. Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Bewoners

Wanneer u zorg van ons ontvangt, zullen we naar uw persoonsgegevens vragen. Sommige

persoonsgegevens worden door derden bij ons aangeleverd. Deze persoonsgegevens betreffen naast uw naam, adres, etc. ook identificatiegegevens, gegevens over uw gezondheid, persoonlijke en fysieke kenmerken, psychische gegevens, leef(stijl)gewoonten, opleiding en vorming, beroep, vrijetijdsbestedeling en interesses. We verzamelen alléén die gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op uw zorgvraag en zorgverlening. Tevens verwerkt Zca  de persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail of per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende zorg binnen het kader van de met u gesloten zorgovereenkomst. De persoonsgegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt als u óf uw vertegenwoordiger hiervoor

toestemming heeft gegeven, in het kader van de getekende zorgovereenkomst, op grond van een

wettelijke bepaling of wanneer dit van vitaal belang voor u is. Daarnaast werkt Zca ook met een wachtlijst. Mocht het zijn dat u een plek zoekt voor een eventuele toekomstige cliënt en

er is geen plek op de betreffende locatie, kan Zca met toestemming van u uw persoonsgegevens

bewaren om in de toekomst opnieuw contact met u op te kunnen nemen. Het gaat dan om uw

naam, telefoonnummer en of e-mailadres.

 

Vertegenwoordigers van bewoners

In bepaalde gevallen wordt de bewoner vertegenwoordigd door iemand anders, bijvoorbeeld

wanneer de bewoner zelf niet meer in staat is om zichzelf te vertegenwoordigen. In dat geval hebben

we uw gegevens nodig om te bepalen of u inderdaad de wettelijk vertegenwoordiger bent en we

namens u zorg voor de bewoner kunnen verlenen. Uw gegevens worden alleen verzameld als u

hiervoor toestemming heeft gegeven, in het kader van de getekende zorgovereenkomst, op grond

van een wettelijke bepaling of wanneer dit van vitaal belang voor de bewoner is.

 

 

Contactpersonen

Om de zorgverlening goed, veilig en verantwoord te laten verlopen is het belangrijk dat wij

contactgegevens hebben van de contactpersonen van de bewoner. Wanneer u contactpersoon bent,

dan leggen wij alleen uw bereikbaarheidsgegevens en uw relatie tot de bewoner vast. Voor het

verzamelen van uw persoonsgegevens hebben wij uw toestemming nodig. Wanneer u de

toestemming intrekt zullen wij de verwerking van uw gegevens direct staken. Dit betekent dat u bij

ons dan niet langer bekend bent als contactpersoon van de bewoner.

 

Indiener van een klacht

Niet in alle gevallen verloopt de zorg zoals wij deze bedoeld hebben. Dit kan tot gevolg hebben dat u

namens een bewoner een klacht indient bij de klachten commissie. Wanneer u dit doet zullen we niet alleen de klacht, maar ook de bereikbaarheidsgegevens en de relatie tot de bewoner namens wie de klager een klacht indient vastleggen. Dit is belangrijk om de klacht op een goede manier af te kunnen handelen. Uw persoonsgegevens worden verzameld met als doel u over de

afhandeling van de klacht te informeren.

 

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert op een vacature van Zorgcentrum Aelsmeer verzamelen wij gegevens van u die betrekking hebben op de vacature waarop u heeft gereageerd. Dit betekent dat wij

persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, opleiding en vorming,

werkervaring, competenties en uw salarisindicatie verzamelen. Deze gegevens hebben wij nodig om

te beoordelen of u geschikt bent voor de vacature waarop u heeft gereageerd. Deze gegevens

worden met uw toestemming verzameld en verwerkt. Op het moment dat u reageert op een

vacature heeft u automatisch toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens intrekt zullen wij de gegevensverwerking staken. Dit heeft gevolgen voor uw sollicitatie, deze wordt

dan geannuleerd en uw gegevens worden vernietigd.

Als Zca vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Zca u eerst

informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer

intrekken.

 

 1. Bewaren van persoonsgegevens

Zca bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor de gegevens

verzameld zijn noodzakelijk is. Echter in die gevallen waarin op grond van wet- en regelgeving vereist

is dat persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, zal Zca deze gegevens gedurende deze

termijn bewaren.

 

Bewoner

Contactgegevens: gedurende één jaar na einde zorgverlening.

Medische gegevens: gedurende vijftien jaar na einde zorgverlening.

Financiële gegevens m.b.t. declaraties van zorg: gedurende zeven jaar na einde zorgverlening.

Vertegenwoordigers

Contactgegevens: gedurende één jaar na einde vertegenwoordiging.

Contactpersonen

Contactgegevens: maximaal één jaar na einde zorgverlening.

Indiener van een klacht

Klacht: gedurende twee jaren na einde afhandeling klacht.

Contactgegevens: gedurende twee jaren na einde afhandeling klacht.

Sollicitanten

Contactgegevens: maximaal één jaar na besluit sollicitatie (afwijzing of aanname).

Sollicitatie (CV en motivatiebrief): maximaal één jaar na besluit sollicitatie (afwijzing of aanname).

 

5.1 DELEN MET DERDEN

cliënten

Zca schakelt bij de uitvoering van de zorg derden in. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer Zca derden

inschakelt voor de verwerking van gegevens in het Elektronisch Client Dossier (ECD). In dat geval

worden uw persoonsgegevens in opdracht van Zca door de leverancier verwerkt. De leverancier is

dan een ‘verwerker’. Zca heeft afspraken met haar leveranciers gemaakt om beveiliging van uw

persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een

‘verwerkersovereenkomst’.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat Zca persoonsgegevens “deelt”, bijvoorbeeld bij een

samenwerking binnen de zorg. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingen met huisartsen,

apotheken, ziekenhuizen of wijkteams. Hiervoor geldt dat deze partijen zelf verantwoordelijk zijn

voor de beveiliging van de persoonsgegevens. Zca heeft hierover met deze partijen afspraken

gemaakt en deze opgenomen in een overeenkomst van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Op deze

manier zorgt Zca ervoor dat uw persoonsgegevens binnen deze samenwerking zo veilig mogelijk

worden verwerkt. Ook kan het voorkomen dat Zca- persoonsgegevens deelt met een extern bureau

dat de tevredenheid van onze cliënten meet en analyseert. Aan de hand van uw NAW- gegevens of

emailadres kan het bureau contact met u opnemen. U geeft voordien expliciet toestemming voor

het verstrekken van deze gegevens.

Op grond van wet- en regelgeving is het voor ons verplicht uw persoonsgegevens door te geven aan

overheidsorganisaties of andere instanties. Een voorbeeld hiervan is wanneer wij uw zorg declareren

bij een zorgverzekeraar. Wij sturen dan gegevens van u door zodat wij op grond van de

Zorgverzekeringswet uw zorg vergoed krijgen. Belangrijk is dat wij alléén die gegevens doorgeven die

direct in relatie staan met de doorgifte. Medische gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke

toestemming doorgegeven en worden alléén doorgegeven indien wij hiertoe een wettelijke

verplichting hebben.

 

5.2 DELEN MET DERDEN

personeel

Zca heeft voor scholing die nodig is om medewerkers bevoegd te houden de functie uit te oefenen

een externe partij ingeschakeld die het administratieve gedeelte voor ons afhandelt. Zca heeft

hiervoor persoonsgegevens van medewerkers met deze partij gedeeld.

Zca geeft in geen geval persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de Europese Unie.

 

 1. WEBSITEBEZOEK

Op de website van Zca worden de algemene bezoekersgegevens niet bijgehouden. Wel kan Zca

persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op

de website aan Zca verstrekt. Zca kan in dat geval de persoonsgegevens verwerken zoals aangegeven

in artikel 2 van deze privacyverklaring.

 

7.RECHTEN VAN CLIENTEN

Wanneer u informatie wilt over de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, kunnen wij u

deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en u ook

daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over

de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten met wie wij communiceren en of wij u de

persoonsgegevens rechtmatig kunnen verstrekken. Hiermee zorgen wij ervoor dat de privacy van uw

persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 gehandhaafd

wordt, krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).                                                         Uw bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten. Deze zijn hieronder

vastgelegd en uitgebreider in de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG),

 

 • Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens (nieuw);
 • Recht om vergeten te worden (nieuw);
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens;
 • Recht op het overdragen van uw persoonsgegevens;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld

als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw

gegevens of uw bezwaar tegen een verwerking kunt u indienen bij onze functionaris

gegevensverwerking via lvdleeuw@zorgcentrumaelsmeer.nl of schriftelijk:

Zorgcentrum Aelsmeer

Molenpad 2

1431 BZ Aalsmeer

t.a.v. L.v.d.Leeuw

Bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van uw

persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Zca

(zie contact gegevens hierboven).

 

 1. Toestemming

Zca zal expliciet om toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken. In bepaalde

gevallen betekent dit dat wij uw handtekening hiervoor nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is

wanneer wij uw gegevens aan een derde partij door willen geven en daarvoor uw toestemming nodig

hebben.

Daarnaast vragen wij u om toestemming wanneer wij gegevens van u willen opvragen bij een derde

partij zoals bijvoorbeeld een huisarts of een collega instelling. U kunt uw afgegeven toestemming te

alle tijden intrekken.

 

 1. Soort verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Zca zijn opgenomen in het zogenoemde “register

van verwerkingsactiviteiten”. Een uittreksel van de door Zca van u verzamelde persoonsgegevens

(inclusief het doel en de grondslag hiervoor) kunt u opvragen bij de Functionaris voor

Gegevensbescherming van SZT (zie contact gegevens hierboven).

 

 1. Profiling

Zca verwerkt géén gegevens van u op basis waarvan een geautomatiseerde besluitvorming

plaatsvindt die voor u gevolgen heeft (profiling).

 

 1. BEVEILIGEN

Zca neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen

tegen te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende software systemen die NEN gecertificeerd

zijn om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

 1. KLACHTEN

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn

van misbruik, of u wenst meer informatie over de beveiliging van door Zca verzamelde

persoonsgegevens, neem dan meteen contact op Zca, bereikbaar op de volgende manier:

 

 

Zorgcentrum Aelsmeer

Molenpad 2

1431 BZ Aalsmeer

t.a.v. L.v.d.Leeuw

Tel: 0297-326050

E-mail: lvdleeuw@zorgcentrumaelsmeer.nl

Zca zet zich namelijk volledig in voor een zo goed mogelijke dienstverlening en bescherming van uw

persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van

werken of handelwijze van Zca m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Het beste kunt u dat dan meteen met Zca bespreken. Komt u er samen met

Zca niet uit of heeft u een zodanige klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u

deze niet met Zca kunt of wilt bespreken, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de

Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt uw klacht melden of hen een tip geven via deze link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

U kunt u klacht of tip ook schriftelijk indienen:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

 

Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten. En met uw klacht/tip kun u namelijk

ook bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegeven van alle Nederlanders.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

F.J. Knuit

Zorgcentrum Aelsmeer

Molenpad 2

1431 BZ Aalsmeer

t.a.v. F.J. Knuit

Email: fjknuit@zorgcentrumaelsmeer.nl

 

Functionaris voor Gegevensbescherming

L.v.d.Leeuw

Zorgcentrum Aelsmeer

Molenpad 2

1431 BZ Aalsmeer

t.a.v. L.v.d.Leeuw

Email:lvdleeuw@zorgcentrumaesmeer.nl

 

 1. Cameratoezicht locaties Molenpad

 

Doel

Het doel van cameratoezicht is om de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer op de locatie Molenpad een veilige woonomgeving te bieden. Met het cameratoezicht zijn medewerkers beter in staat om te

observeren en kunnen medewerkers direct inspringen op risicovolle situaties om risico’s op

gezondheidsschade bij de cliënten te verkleinen of zelfs voorkomen.

Cameratoezicht wordt dus niet gebruikt voor het volgen en/of controleren van medewerkers.

 

Inzet van camera’s

Gebleken is dat het inzetten van camera’s de meest veilige manier is om onze bewoners zoveel

mogelijk van hun vrijheden te laten genieten. Elke andere maatregel zou leiden tot meer

vrijheidsbeperking en hier is de organisatie groot tegenstander van. Dit neemt echter niet weg dat

cameratoezicht incidenten kan voorkomen. Het blijft mogelijk dat er incidenteel voor gekozen wordt

om ook een andere, minder ingrijpende maatregel, wordt toegepast omwille de veiligheid van de

cliënt.

Camera’s worden dus ook alleen geplaatst in ruimtes die relevant zijn voor bovenstaande. Ruimtes

die niet toegankelijk zijn voor bewoners behoeven geen cameratoezicht.

Omdat er geen opnames worden gemaakt en er alleen op locatie zelf gekeken kan worden naar de

camerabeelden (live) wordt ook de privacy van medewerkers gewaarborgd en kunnen medewerkers

nooit aangesproken worden op functioneren o.b.v. camerabeelden.

Het inzetten van camera’s is voorgelegd aan de ondernemingsraad en die heeft hier destijds mee

ingestemd.

 

Registratie van beelden en de bewaartermijn

De camera’s zijn alleen waar te nemen op de werkplekken en telefoons op locatie. Buiten het huis kan niemand meekijken op de camera’s. Er worden dus geen

camerabeelden geregistreerd of bewaard. Het is voor niemand in de organisatie mogelijk om live

mee te kijken of camerabeelden uit het verleden te bekijken.

 

Informeren van medewerkers en het publiek

Medewerkers worden vooraf geïnformeerd over het installeren van de camerabeveiliging, over de

plekken waar de camera’s worden opgehangen, over de protocollen die van toepassing zijn en

andere stukken die van belang zijn voor dit onderwerp. Dit is onder andere opgenomen in de

personeelsgids. De cliënten en/of diens vertegenwoordigers hebben schriftelijk toestemming

gegeven voor het gebruik maken van cameratoezicht . Bezoekers worden geïnformeerd via bordjes bij de voordeur van de locatie waarop vermeld staat dat er gebruik gemaakt wordt van cameratoezicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1

UW PRIVACY RECHTEN

 

Het recht op dataportabiliteit (NIEUW)

Het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht hebt om uw

persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Ook kunt u vragen om gegevens

rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Ten eerste gaat het alleen om digitale

gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder.

Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren. Bij het recht op dataportabiliteit moet Zca de gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Zca is daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te verstrekken.

 

Het recht op vergetelheid (NIEUW)

Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit recht houdt in dat Zca in een aantal gevallen

persoonsgegevens moeten wissen als u (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom

vraagt. Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op

vergetelheid van toepassing:

 • Niet meer nodig

Zca heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor Zca ze heeft

verzameld of waarvoor Zca ze verwerkt.

 • Intrekken toestemming

De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Zca voor het gebruik

van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

 • Bezwaar

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de

AVG een absoluut recht van bezwaar tegen directe marketing. En een relatief recht van

bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van Zca om de

persoonsgegevens te verwerken.

 • Onrechtmatige verwerking

Zca verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke

grondslag is voor de verwerking.

 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn

Zca is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

 • Kinderen

De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of

website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

 

Het Recht op inzage.

Dat is het recht om de persoonsgegevens die Zca van u verwerkt in te zien. De Algemene verordening

gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. U heeft

het recht om te vragen welke gegevens Zca van u heeft. U heeft het recht om deze gegevens in te

zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’. Tevens moet Zca bij

inzageverzoeken u ook laten weten:

 • Waarom Zca bepaalde gegevens verwerkt.
 • Welke soorten persoonsgegevens Zca verzamelt.
 • Indien van toepassing: aan welke organisaties Zca de persoonsgegevens doorgeeft.
 • Hoe lang Zca de persoonsgegevens bewaart.
 • Welke privacy rechten mensen hebben: het recht om hun persoonsgegevens te laten

wijzigen, aanvullen of wissen, om Zca te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken

en om bezwaar te maken als Zca hun persoonsgegevens verwerkt.

 • Dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Indien van toepassing: van welke organisatie Zca persoonsgegevens heeft ontvangen als Zca

deze niet zelf heeft verzameld bij de betrokken personen.

 • Indien van toepassing: op basis van welke logica Zca een geautomatiseerd besluit over

iemand neemt.

 

Het Recht op rectificatie en aanvulling.

Het recht om de persoonsgegevens die Zca verwerkt te wijzigen. Het recht om onjuiste

persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen. Zca is er verantwoordelijk

voor dat de persoonsgegevens die Zca verwerkt juist zijn. En dat Zca deze gegevens actualiseert als

dat nodig is. Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor Zca die verwerkt, onjuist?               Dan is Zca verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te

vullen. Dus ook als de cliënt Zca erop wijst dat zijn/haar gegevens niet kloppen of onvolledig zijn.

Derde partijen informeren Heeft Zca onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen

verstrekt? Dan moet Zca de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties

doorgeven. Als een betrokkene daar om vraagt, moet Zca ook vertellen welke organisaties zij op die

manier heeft geïnformeerd.

 

Het recht op beperking van de verwerking

Het recht om minder gegevens te laten verwerken. Mensen hebben in bepaalde situaties het recht

op beperking van het gebruik van hun gegevens. Het recht op beperking van de verwerking geldt in

situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

 • Gegevens zijn mogelijk onjuist

Geeft iemand aan dat Zca onjuiste persoonsgegevens gebruikt? Dan mag Zca deze gegevens

niet gebruiken zolang Zca nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

 • De verwerking is onrechtmatig

Zca mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar de betrokkene wil niet dat Zca de

gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens later nog wil opvragen.

 • Gegevens zijn niet meer nodig

Zca heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor Zca ze heeft

verzameld. Maar de betrokkene heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een

rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is.

 • Betrokkene maakt bezwaar

Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Zca

stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij Zca dwingende gerechtvaardigde gronden

voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van

de betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van Zca zwaarder wegen, mag Zca

de gegevens niet verwerken.

 

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties nemen een besluit op

basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene

verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die

over hen gaan. Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende

kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. Wilt u

een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens? En zitten daar voor de betrokken

persoon consequenties aan? Dan heeft deze persoon het recht zich te beroepen op dit artikel. Dat

betekent dat u een nieuw besluit moet nemen waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Geeft mensen het recht om bezwaar

te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als

‘recht van bezwaar’. Verwerkt Zca persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang?

Of op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan hebben de betrokkenen – de mensen van wie u

gegevens verwerkt – altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens.

Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Zca stoppen met

deze gegevens te verwerken. Tenzij Zca dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking

aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die te

maken hebben met een rechtsvordering. Let op: zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van SZT

zwaarder wegen, mag Zca de betreffende gegevens niet verwerken. Zca stelt dan een beperking van

de verwerking in.

Direct marketing

Gebruikt Zca persoonsgegevens voor direct marketing? Dan hebben betrokkenen altijd het recht om

hiertegen bezwaar te maken. Ook als het gaat om profilering voor deze marketingdoeleinden. Maakt

iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor direct marketing? Dan moet

Zca hier hoe dan ook direct mee stoppen.

 

Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Zca moet u

informeren over het recht op bezwaar. Dit moet Zca doen uiterlijk op het moment van het eerste

contact met de u. Zca informeert u hierover door middel van het privacyreglement en tevens

besteed Zca hier nog aandacht aan tijdens het intakegesprek.

 

Verzoek binnen 1 maand uitvoeren

Zca is in de meeste gevallen verplicht om uw verzoek binnen 1 maand uit te voeren en u ook binnen

1 maand te laten weten dat dat is gebeurd. Tenzij Zca volgens de AVG niet verplicht is om aan uw

verzoek te voldoen. Maar ook dan moeten Zca u dat binnen 1 maand laten weten.

 

Verzoek binnen 3 maanden uitvoeren

In uitzonderlijke gevallen mag Zca binnen 3 maanden reageren op uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer

een verzoek heel complex is. Maar ook dan geldt dat Zca u wel binnen 1 maand moeten laten weten

dat zij meer tijd nodig hebben het verzoek uit te voeren. Voor meer informatie: zie

www.rijsoverheid.nl – zoek op AVG en WGBO en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Het Recht op duidelijke informatie/ informatieplicht

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een therapeut informatieplicht.

Dit betekent dat Zca verplicht is om nieuwe en bestaande cliënten duidelijk te informeren over wat

Zca met hun persoonsgegevens doet.

Zca informeert en wijst cliënten op hun privacy rechten door middel van deze privacyverklaring.

Nieuwe cliënten ontvangen deze privacyverklaring in PDF per e-mail als hun eerste afspraak

bevestigd wordt door Zca. Tevens ontvangt de cliënt dan ook de algemene voorwaarden en de

betalingsvoorwaarden van Zca. Ook staat deze privacyverklaring in PDF gepubliceerd op de website

van Zca ter informatie voor alle cliënten en geïnteresseerden. Daarnaast wijst Zca de cliënt in het

intakegesprek mondeling nogmaals op alle rechten die een cliënt heeft en heeft de cliënt de ruimte

om eventuele vragen hierover te stellen. Door ondertekening van de verwerkersovereenkomst,

verklaart de cliënt:

 • Het intake formulier naar waarheid te hebben ingevuld en informatie aan de therapeut naar

waarheid te hebben verstrekt