Het zorgleefplan

Uitgangspunt bij de dienstverlening in Zorgcentrum Aelsmeer is ‘zorg op maat’. Dat wil zeggen dat we proberen de taken over te nemen, die u als bewoner niet meer zelfstandig kunt verrichten. Daarnaast zijn de afspraken mede afhankelijk van de hoogte van de indicatie die u van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) ontvangen heeft. ‘Zorg op maat’ is teamwerk. Verschillende hulpverleners werken samen om aan u als bewoners de meest geschikte zorg te bieden. Om dit goed te regelen stelt uw contact verzorgende, binnen 6 weken na inhuizing, samen met u als bewoner een zorgleefplan op. Dit zorgleefplan omschrijft alle afspraken over de verzorging en de behandeling. Het zorgleefplan komt in overleg met u of uw vertegenwoordiger tot stand.

Het zorgplan beschrijft de volgende 4 domeinen:

  • Het mentaal welbevinden van de bewoner als persoon
  • Het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid
  • Daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten
  • De woon- en leefomstandigheden

Ook hulp door familie en vrijwilligers krijgt een plaats in het zorgplan. Iedere bewoner heeft zijn eigen EVV-er (Eerste Verantwoordelijke Verzorgende) De EVV-er organiseert de hulp en is het aanspreekpunt voor vragen over het zorgleefplan. Tweemaal per jaar vindt met de bewoner een evaluatie plaats over de uitvoering van het zorgleefplan