Groot resultaat ‘meer opleiden’!

Sectorplan plus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is er onder andere op gericht om werkgevers in Zorg en Welzijn een extra impuls te geven om meer mensen op te leiden in deze branche door middel van subsidie.

Ook wij doen daar aan mee en hebben in regionaal verband afspraken gemaakt om met elkaar te zorgen dat het tekort qua personele bezetting teruggedrongen wordt. Niet alleen richten we ons op opleiden maar ook denken we met elkaar na over hoe we uitstroom kunnen voorkomen, mensen vanuit andere sectoren naar de onze kunnen toeleiden en hoe er met zorginnovaties op een andere manier zorg verleend kan worden. Het aantal herintreders en zij-instromers (mensen die vanuit andere sectoren een opleiding in de zorg gaan volgen) is sinds de start van dit traject in de regio meer dan verdubbeld!

Terug naar het opleiden, dat is binnen onze organisatie een belangrijk onderdeel en het resulteert dit jaar in een grote groep gediplomeerden! Dit jaar is de verwachting dat we tien nieuwe beroepsbeoefenaars hebben opgeleid die bij ons blijven werken. Eén helpende, zeven verzorgenden en twee verpleegkundigen!