Personele samenstelling Zorgcentrum Aelsmeer

Verpleeghuiszorg is mensenwerk en zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen goede zorg geleverd worden. Daarom biedt Zorgcentrum Aelsmeer u inzicht in de personele samenstelling binnen onze organisatie. Zorgcentrum Aelsmeer streeft er naar om met vaste gezichten te werken dit om de herkenbaarheid en cliëntgerichtheid voor onze bewoners zo veel mogelijk te waarborgen. Hierdoor kan zoveel mogelijk ingespeeld worden op de persoonlijke wensen van onze bewoners. Flexibiliteit wordt geboden door vaste eigen medewerkers met een 0-uren contract of min- max contracten.

Huidige situatie personeelsbestand

Begane grond

De Grote Poel is een gesloten afdeling voor 16 mensen die vanwege ernstige dementiële problematiek behoefte aan intensieve begeleiding en intensieve verzorging, in een beschermende woonomgeving hebben. De cliënten zijn (bijna) geheel zorgafhankelijk.

Kleine Poel is een afdeling  voor 15 mensen waarbij een intensieve begeleiding wordt gecombineerd met uitgebreide verzorging in een beschutte omgeving. De reden hiervoor kan verschillend zijn.

Kwalificatieniveau (peildatum 1 januari 2017)

 • Deskundigheidsniveau 4 03,34 Fte
 • Deskundigheidsniveau 3 11,21 Fte
 • Deskundigheidsniveau 2 00,78 Fte
 • Deskundigheidsniveau 1 00,67 Fte
 • Activiteitenbegeleiding 01,78 Fte
 • Opleidingsplaatsen niveau 3 02,56 Fte
 • Flexibel 01,00 Fte

In de huiskamer op de afdeling Grote Poel is een gekwalificeerde medewerker en deskundige vrijwilliger aanwezig om toezicht te houden op de daar aanwezige bewoners. Familie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het groepsgebeuren.  De bewoners van de Kleine Poel kunnen gebruik maken van de  dagopvang in de opkamer. De activiteitenbegeleiding bieden dagelijks een gevarieerd aanbod van activiteiten aan waarbij vrijwilligers zijn betrokken.

Eerste etage

Het Zwet & De Vaart zijn afdelingen met verschillende doelgroepen. Voornamelijk wonen hier mensen (45) vanwege ernstige somatische beperkingen die op veel momenten van de dag behoefte hebben aan begeleiding, intensieve verzorging en verpleging, in een beschermende woonomgeving. In de huiskamer op de eerste etage is een gekwalificeerde medewerker en deskundige vrijwilliger aanwezig om toezicht te houden op de daar aanwezige bewoners. Familie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het groepsgebeuren.

Kwalificatieniveau (peildatum 1 januari 2017)

 • Deskundigheidsniveau 4 02,53 Fte
 • Deskundigheidsniveau 3 12,53 Fte
 • Deskundigheidsniveau 2 01,17 Fte
 • Opleidingsplaatsen niveau 3 03,45 Fte
 • Flexibel 01,00 Fte

Tweede etage

De Blauwe Beugel is een gemêleerde etage met verschillende vormen van zorg- en dienstverlening.  De belangrijkste doelgroep heeft intensieve begeleiding gecombineerd met uitgebreide verzorging in een beschutte omgeving nodig. De reden hiervoor kan verschillend zijn. Naast huurappartementen zijn hier ook kamers met langdurige zorg (WLZ). Er zijn 4 kamer voor Eerstelijns Verblijf en logeren aanwezig.

 • Deskundigheidsniveau 4 01,28 Fte
 • Deskundigheidsniveau 3 10,02 Fte
 • Deskundigheidsniveau 2 00,78 Fte
 • Opleidingsplaatsen niveau 3 00,78 Fte
 • Flexibel 01,36 Fte

Activiteitenbegeleiding

Zorgcentrum Aelsmeer is trots op haar afdeling Welzijn. In de loop  van de jaren is er een groot en breed aanbod aan activiteiten opgebouwd. Activiteiten worden individueel maar ook in groepsverband aangeboden op verschillende locaties in het zorgcentrum.

 • Deskundigheidsniveau 3 05,50 Fte

Vrijwilligers & mantelzorgers

Zorgcentrum Aelsmeer staat midden in de samenleving en de gemeente Aalsmeer prachtig gelegen aan het Kanaal. Door het dorpse karakter is de betrokkenheid van een groep van 245 vrijwilligers zeer groot. Hierdoor kunnen wij net iets extra’s bieden aan onze bewoners om het leven in het Zorgcentrum Aelsmeer te veraangenamen. Ook mantelzorgers worden nauw betrokken bij de zorg van hun familielid maar ook uitgenodigd om ondersteuning te bieden aan anders bewoners.

Stagiaires

Zorgcentrum Aelsmeer is een lerende organisatie met nauwe banden met verschillende opleidingsinstituten. Stagiaires niveau 3 en 4 krijgen de gelegenheid om praktijkervaring tot zich te nemen.

Ziekteverzuim

2016

 • 4,98% exclusief Zwangerschappen
 • 5,90% inclusief Zwangerschappen

In- en uitstroomcijfers

2016

 • Instroom 5 medewerkers
 • Uitstroom 9 medewerkers

Roosteren

In de cao VVT is afgesproken dat medewerkers/teams meer zeggenschap over de invulling van hun werktijden krijgen. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld flexibeler inspelen op de wensen en behoeften van hun cliënten, maar ook zelf keuzes maken die werk en privé beter combineren. Iedereen vaart hier uiteindelijk wel bij, zo is de gedachte. Bovendien past deze nieuwe manier van organiseren bij de beweging naar het vergroten van de professionele ruimte, het verschuiven van taken en bevoegdheden en de trend van zelf organiseren.  Tot slot moet deze andere manier van invullen van de werktijden de continuïteit van zorg garanderen en aandacht hebben voor een doelmatige organisatie van de zorgverlening.

Aandacht, aanwezigheid en toezicht

De ochtend is binnen Zorgcentrum Aelsmeer de drukste periode van de dag. Er is dan veel bedrijvigheid en de meeste medewerken starten dagelijks de zorg voor onze bewoners op. Te denken valt aan hulp bij het opstaan maar ook tijdens het ontbijt. In de huiskamers en de dagopvang zijn overdag en ‘s avonds altijd voldoende deskundige medewerkers aanwezig waarbij in het bijzonder activiteitenbegeleiders betrokken zijn. Er wordt dagelijks meerdere activiteiten aangeboden met als uitgangspunt een zinvolle dag-invulling die aansluiten bij de groep of individuele wensen van de bewoners.

De laatste levensfase kan voor bewoners en mantelzorgers een aangrijpende periode zijn. Zorgcentrum Aelsmeer geeft veel aandacht aan de laatste wensen van bewoners om deze fase zo geriefelijk mogelijk te beleven. Dit alles in nauw overleg met betrokkene, professionals en mantelzorgers.  Minimaal 2 maal per jaar vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats met bewoner en/of mantelzorgers om de zorg en dienstverlening te evalueren en zo nodig aan te passen aan de wens van de bewoner. Iedere bewoner heeft een eigen contactpersoon, Eerste Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er), zij initieert het MDO of plant dit op verzoek van bewoner of mantelzorgers.

Specifieke kennis, vaardigheden

Bevoegdheid en bekwaamheid

In zorgcentrum Aelsmeer is iemand aanwezig die met zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van de bewoners en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste zorgtaken. Zorgdilemma’s en adequate zorg bij het levenseinde zijn gesprekonderwerpen die regelmatig besproken worden binnen de zorgteams.

Zorgcentrum Aelsmeer biedt de mogelijkheid voor het bij- en nascholen van de vaste medewerkers. Per jaar worden minimaal 8 thema’s behandeld in de vorm van klinische lessen. Deze bijscholing richt zich zowel op het verwerven van kennis als vaardigheden. De lessen zijn toegankelijk voor zowel leerlingen als gediplomeerd verzorgenden.

Waar mogelijk zal samenwerking gezocht worden met de andere instellingen in Aalsmeer, deze bijscholing aan te bieden. Er wordt naar gestreefd een afwisselend pakket aan te bieden, waarbij ook gerichte vragen kunnen worden gehonoreerd. Klinische les thema’s vergen 1 uur werktijd en de rest is eigentijd.

Scholing voorbehouden en risicovolle handeling

Voor degenen die werken binnen één van de zorgafdelingen (intra- en extramuraal) worden er eens per 2 jaar verplichte bijscholingen georganiseerd. Deze scholing is specifiek gericht op het behouden van de bekwaamheid en bevoegdheid met betrekking tot de voorbehouden handelingen. Daarnaast zal binnen deze bijscholingsactiviteit aandacht zijn voor de risicovolle handelingen. De vorm waarin deze gerichte scholing tot stand komt kan wisselen, maar zal gericht zijn op actief leren. De bijscholing wordt afgetekend in het individuele paspoort van de medewerker.

 

Verpleegkundige dienst

Er is in Zorgcentrum Aelsmeer voor bewoners met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling 24/7 een verpleegkundige niveau 4 aanwezig of binnen 30 minuten ter plaatse.

Bereikbaarheid Specialist ouderengeneeskundige (SOG)

Er is in Zorgcentrum Aelsmeer voor bewoners met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling 24/7 een Specialist ouderengeneeskundige (SOG) aanwezig of binnen 30 minuten ter plaatse.

Er zijn binnen Zorgcentrum Aelsmeer 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorg, vragen of toenemende complexiteit zoals: opschalen van personeel, inroepen specialist ouderengeneeskunde, overleg medisch specialist of gedragsdeskundige, tijdelijke overplaatsing cliënt naar andere afdeling binnen Zorgcentrum Aelsmeer.

Reflectie, leren en ontwikkelen

Ons scholingsbeleid voor zittende en aankomende medewerkers is gericht op het versterken van de  vakbekwaamheid. Zorgcentrum Aelsmeer heeft een breed scholingsaanbod voor haar medewerkers. Naast scholing om medewerkers bevoegd en bekwaam te houden in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen biedt Zorgcentrum Aelsmeer o.a. ook scholing op het gebied van cliëntgericht werken. Ook wordt er aandacht gegeven aan deskundigheidsbevordering multidisciplinaire. Te denken valt hierbij aan scholing in samenwerking met gedragsdeskundige of psycholoog voor de doelgroep dementie. Meelopen met andere zorgaanbieder collega organisatie in de regio wordt vanaf 2018 geïnitieerd. Er is een samenwerkingsverband met PCSOH, R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden en Zorggroep Reinalda. In de functioneringsgesprekken komt competentie en loopbaanontwikkeling aan de orde.