Profielschets
Lid Raad van Toezicht Zorgcentrum Aelsmeer
Portefeuille Zorg, Kwaliteit & Veiligheid

 1. Inleiding
 2. Organisatiebeschrijving en organogram
 3. Raad van Toezicht
 4. Gewenst profiel
 5. Honorering
 6. Selectieprocedure

1. Inleiding

Deze beschrijving is bedoeld om inzicht te verschaffen in de belangrijkste opgaven/taken, verantwoordelijkheden en functievereisten voor het lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Zorgcentrum Aelsmeer. Voor verdere informatie adviseren wij u ook de website van de organisatie te raadplegen (www.zorgcentrumaelsmeer.nl). Deze site geeft een goed beeld van de activiteiten en het beleid van de organisatie. Een actueel jaarverslag en jaarrekening van Zorgcentrum Aelsmeer is te vinden via de link: www.jaarverslagenzorg.nl

2. De organisatie Omschrijving/kenmerken

De Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer (hierna kortweg Zorgcentrum Aelsmeer) vervult in Aalsmeer en de directe omgeving een belangrijke spilfunctie op het gebied van zorg, wonen en welzijn voor ouderen.

Zorgcentrum Aelsmeer staat midden in de samenleving en is een zelfstandige zorg- en verpleeginstelling die voorziet in de woonfunctie voor ca. 100 cliënten woonachtig op de hoofdlocatie in Aalsmeer. Er zijn naast het centrum 24 in- en 43 aanleunwoningen waar zorg (Thuiszorg en Volledig Pakket Thuis) geboden wordt. Zorgcentrum Aelsmeer beschikt in Aalsmeer over een eigen keuken en restauratieve voorziening en verstrekt onder de naam “Tafeltje Dek je” warme maaltijden door de gehele gemeente Aalsmeer. Het restaurant heeft een wijkfunctie en in de directe nabijheid van het zorgcentrum in Aalsmeer is tevens het Ontmoetingscentrum voor nog thuis wonende ouderen gesitueerd. Onder de naam “Thuiszorg Aalsmeer” wordt thuiszorg (V&V, V&H) geboden in Aalsmeer en Uithoorn. De teams in de thuiszorg zijn gedecentraliseerd en werken vanuit drie verschillende gezondheidscentra Oosteinde, Mijnsheerlijckheid en Drie Kolommen). In het wijkpunt “Voor Elkaer” in Kudelstaart is naast een restauratieve voorziening tevens een deel van de thuiszorg gelokaliseerd.

Zorgcentrum Aelsmeer is een overzichtelijke instelling met een beperkte overhead en stafondersteuning. De organisatie bestaat in totaal uit circa 300 medewerkers, 180 vrijwilligers en kent een budget van ongeveer 11 miljoen euro per jaar.

Kenmerkend voor Zorgcentrum Aelsmeer zijn de betrokken professionals die er werken en het volledig pakket aan zorg en welzijn waarbij veel in eigen beheer wordt uitgevoerd. De bedrijfscultuur is het beste te omschrijven als warm en betrokken. Medewerkers staan dichtbij de cliënten en elkaar. De menselijke maat is belangrijk en de lijnen zijn kort.

Missie/Visie

In de visie van Zorgcentrum Aelsmeer wordt ervan uit gegaan dat:

 • De mens, als dat voor hem of haar mogelijk is, de regie moet kunnen voeren over zijneigen leven.
 • Elk mens een unieke persoonlijkheid is, die niet losgezien kan worden van een eigen leefbeeld en achtergrond.
 • Elk mens recht heeft op een maximum aan privacy.
  De visie laat zich goed samenvatten in de kernwoorden; zelfstandig, eigenwijs, goed in hetgewone en dichtbij mensen.
  De missie van Zorgcentrum Aelsmeer is het bieden van:
 • welzijn en zorg in een sfeervolle omgeving voor de bewoners en cliënten;
 • zinvolle arbeid en zelfontplooiing voor de medewerkers; en
 • maatschappelijk relevante dienstverlening van hoge kwaliteit voor de samenleving.

Besturingsstructuur

Zorgcentrum Aelsmeer is een stichting met een eenhoofdige directie.
De Raad van Toezicht omvat conform de statuten zeven leden waarbij vier leden worden benoemd op voordracht van de Diaconie van de Hervormde gemeente Aalsmeer, 2 leden op initiatief van de Raad van Toezicht en 1 lid namens de Cliëntenraad

De zorgorganisatie heeft een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad.

Organogram

3. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zorgcentrum Aelsmeer bestaat uit 7 leden. Er wordt op gelet dat zij gezamenlijk over de gewenste deskundigheden en kwaliteit beschikken om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van Zorgcentrum Aelsmeer.

De Raad van Toezicht heeft als doel het toezicht houden op het realiseren van goede en veilige zorg. Die zorg moet voldoen aan wet- en regelgeving, aan de missie en visie van de organisatie (voldoet zij aan haar maatschappelijke opgave) en waarde toevoegen voor de cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer.

Naast de formele rollen als toezichthouder (werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder) dienen de leden van de Raad ook als inspirator en verbinder te kunnen fungeren.

De Raad heeft als rol het geweten van de organisatie. Om dit te kunnen waarmaken ontvangt de Raad van Toezicht periodiek rapportages teneinde een betrouwbaar inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de instelling, bevraagt hij de bestuurder en andere relevante partijen (zoals OR, CR en accountant).

Daarnaast dienen de leden van de Raad ook hun kennis up-to-date te houden (beleidsmatig, financieel en zorginhoudelijk) om een kwalitatief sterk klankbord voor de Raad van Bestuur te kunnen bieden.

Bij dit alles zijn de grondpatronen: distantie en betrokkenheid, waarbij rolvastheid als toezichthouder een voorwaarde is.

Toezichthouden wordt door de Raad van Toezicht gezien als een professionele taak. Van de leden wordt dan ook verwacht dat zij voldoende tijd ter beschikking kunnen stellen om deze taak naar behoren uit te oefenen. Minimaal betekent dit tijd voor (inclusief de voorbereiding van) ongeveer 8 tot 12 vergaderingen per jaar.

Tweemaal per jaar is een vertegenwoordiging van de Raad aanwezig bij de overlegvergadering tussen Raad van Bestuur en Ondernemingsraad en minstens eenmaal per jaar bij de overlegvergadering tussen Raad van Bestuur en Cliëntenraad.

De Raad van Toezicht toetst haar handelen aan de Zorgbrede Governancecode en haar samenstelling aan het Profiel Toezichthouder 2.0 zoals door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg is vastgesteld. Jaarlijks evalueert de Raad haar functioneren.

Momenteel zijn er door de Raad van Toezicht geen commissies ingesteld.

4. Gewenst profiel

Door het aftreden van een van de toezichthouders ontstaat er een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht met de portefeuille Zorg, Kwaliteit en Veiligheid.
Aanstelling zal plaats vinden in het 1e kwartaal van 2018.
Gelet op de eerder beschreven omgevingscontext van Zorgcentrum Aelsmeer en huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, is de organisatie op zoek naar een lid die op zijn/haar expertisegebied een waardevolle aanvulling kan zijn voor de Raad en voor de organisatie.

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 1. een voor de functie adequaat werk- en denkniveau;
 2. bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur inmaatschappelijke organisaties;
 3. affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting;
 4. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatieals de Stichting stellen;
 5. voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad vanBestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 6. de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbordterzijde te staan;
 7. het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad vanBestuur te beoordelen;
 8. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 9. het vermogen in teamverband te functioneren;
 10. voldoende toewijding en beschikbaarheid;
 11. enige kennis/affiniteit met de levensbeschouwelijke leefwereld en respecteertdeze.

Deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een nieuw lid met een brede professionele zorginhoudelijke achtergrond en met kennis van kwaliteit & veiligheid van zorg.

Voor deze vrijgekomen positie zijn wij op zoek naar een kandidaat die naast de algemene profieleisen over de volgende ervaring en deskundigheid beschikt:

 • Ruime (strategische) ervaring op het gebied kwaliteit en veiligheid bij voorkeur opgedaan bij een zorgorganisatie (ervaring binnen langdurige zorg is een pré);
 • Heeft oog voor het veranderende zorglandschap en doorziet wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen een organisatie;
 • Heeft bij voorkeur ervaring opgedaan met een dergelijke portefeuille vanuit een Raad van Toezicht positie en is in staat om voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht als sparringpartner op te treden;
 • Heeft een duidelijke visie op vraagstukken rondom kwaliteit en veiligheid en is zich bewust van de maatschappelijke impact van dergelijke vraagstukken;
 • Heeft affiniteit met de ouderenzorg;
 • Vermogen om mee te denken met de beleidsafwegingen van de raad van bestuur en daarinteger, onafhankelijk en kritisch op te reflecteren;
 • Kennis van de complexiteit van de zorg, de dilemma’s en de wisselwerking met de samenleving.Kandidaten uit de regio waarin Zorgcentrum Aelsmeer werkzaam is of die een ‘band’ met de regio hebben, worden nadrukkelijk gevraagd om hun interesse kenbaar te maken. Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht heeft het de voorkeur om deze positie in te vullen door een vrouwelijke kandidaat, maar is geen vereiste.Goede omgang en respect voor de christelijke identiteit van Zorgcentrum Aelsmeer is van belang.

5. Honorering

Het functioneren als toezichthouder is in principe onbezoldigd. Er wordt aan de leden van de Raad van Toezicht op jaarbasis een onkostenvergoeding van € 300,00 uitgekeerd.

6. De procedure:

Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht een motivatiebrief met CV per email te sturen aan:
RvT.ZCAelsmeer@gmail.com
t.a.v. de selectiecommissie

De sluitingstermijn voor deze procedure is 17 november 2017

1e gespreksronde
De geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de formele selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht.

2e gespreksronde
De overgebleven kandidaat (of kandidaten) krijgt een 2e gesprek met de selectiecommissie met toevoeging van andere leden van de Raad van Toezicht.

De overgebleven kandidaat zal een kennismakingsgesprek krijgen met de Directeur/Bestuurder samen met de Voorzitter van de Raad van Toezicht.
En (indien van toepassing) uiteraard kennismaken met de leden van de Raad van Toezicht waar nog geen kennis mee is gemaakt.