Profielschets
Lid Raad van Toezicht Zorgcentrum Aelsmeer
Portefeuille Juridische Zaken

1. Inleiding
2. Organisatiebeschrijving en organogram
3. Raad van Toezicht
4. Gewenst profiel
5. Honorering
6. Selectieprocedure

1. Inleiding

Deze beschrijving is bedoeld om inzicht te verschaffen in de belangrijkste opgaven/taken,verantwoordelijkheden en functievereisten voor het lid van de Raad van Toezicht bij
Stichting Zorgcentrum Aelsmeer. Voor verdere informatie adviseren wij u ook de website van de organisatie te raadplegen (www.zorgcentrumaelsmeer.nl). Deze site geeft een goed beeld van de activiteiten en het beleid van de organisatie. Een actueel jaarverslag en jaarrekening van Zorgcentrum Aelsmeer is te vinden via de link: www.jaarverslagenzorg.nl

2. De organisatie 

Omschrijving/kenmerken

Huidige kenmerken van Zorgcentrum Aelsmeer.
De Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer (hierna kortweg Zorgcentrum Aelsmeer) vervult in Aalsmeer en de directe omgeving een belangrijke spilfunctie op het gebied van zorg, wonen en welzijn voor ouderen.

Zorgcentrum Aelsmeer staat midden in de samenleving en is een zelfstandige zorginstelling die voorziet in de woonfunctie voor 100 cliënten woonachtig op de hoofdlocatie in Aalsmeer. Er zijn naast het centrum 24 in- en 43 aanleunwoningen waar zorg (VPT) geboden wordt. Zorgcentrum Aelsmeer beschikt in Aalsmeer over een eigen keuken en restauratieve voorziening en verstrekt onder de naam “Tafeltje Dek je” warme maaltijden door de gehele gemeente Aalsmeer. Het restaurant heeft een wijkfunctie en in de directe nabijheid van het zorgcentrum in Aalsmeer is tevens het Ontmoetingscentrum voor nog thuis wonende ouderen gesitueerd. Onder de naam “Thuiszorg Aalsmeer” wordt thuiszorg (V&V, V&H) geboden in Aalsmeer en Uithoorn. De teams in de thuiszorg zijn gedecentraliseerd en werken vanuit drie verschillende gezondheidscentra (Oosteinde, Mijnsheerlijckheid en Drie Kolommen). In het wijkpunt “Voor Elkaer” in Kudelstaart is naast een restauratieve voorziening tevens een deel van de thuiszorg gelokaliseerd. Daarnaast zijn er inloopvoorzieningen in Kudelstaart en Rijsenhout.

Zorgcentrum Aelsmeer is een overzichtelijke en lokaal verankerde instelling met een beperkte overhead en stafondersteuning. De organisatie bestaat in totaal uit circa 300 medewerkers, 350 vrijwilligers en kent een budget van ongeveer 12 miljoen per jaar. De organisatie is financieel in balans en heeft 2018 financieel positief afgesloten.

Kenmerkend voor Zorgcentrum Aelsmeer zijn de betrokken professionals die er werken en het volledig pakket aan zorg en welzijn waarbij veel in eigen beheer wordt uitgevoerd. De bedrijfscultuur is het beste te omschrijven als warm en betrokken. Medewerkers staan dichtbij de cliënten en elkaar. De menselijke maat is belangrijk en de lijnen zijn kort.

Missie/Visie
In de missie van Zorgcentrum Aelsmeer staat wat de organisatie wil bieden (citaat):
•  Voor onze bewoners en cliënten: welzijn en zorg in een sfeervolle omgeving.
•  Voor onze medewerkers: zinvolle arbeid en zelfontplooiing.
•  Voor de samenleving: maatschappelijk relevante dienstverlening van hoge kwaliteit.

In de visie van Zorgcentrum Aelsmeer is het van belang dat (citaat):
•  De mens, als dat voor hem of haar mogelijk is, de regie moet kunnen voeren over zijn/haar eigen leven.
•  Elk mens een unieke persoonlijkheid is, die niet los gezien kan worden van een eigen leefbeeld en achtergrond.
•  Elk mens recht heeft op een maximum aan privacy.

Tegen die achtergrond heeft de zorg die Zorgcentrum Aelsmeer biedt de volgende kenmerken:
•  De bewoner staat centraal in het zorgproces. In overleg met de bewoner wordt de zorg zo gegeven dat zelfzorg bevorderd wordt en daar waar men dingen niet meer kan, deze worden overgenomen.
•  Bij de invulling van zorg wordt niet alleen gekeken naar de lichamelijke zorg, maar ook naar de behoeftes op sociaal en geestelijk terrein, voor zover het binnen het zorgcentrum mogelijk is om aan de behoefte te voldoen.
•  Daar waar de geestelijke gesteldheid van de oudere het niet langer mogelijk maakt dat hij zelf de regie voert, wordt de bewoner wel steeds met respect behandeld.
•  Er is behalve de directe zorg ook oog voor het scheppen van een woon – en leefomgeving, waarin ouderen zich veilig en prettig voelen en tot hun recht komen.

Besturingsstructuur
Zorgcentrum Aelsmeer is een stichting met een Raad van Toezicht met zes leden waarvan vier leden worden benoemd op voordracht van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Aalsmeer, één lid door de RvT zelf en één lid op voordracht van de Cliëntenraad. Zorgcentrum Aalsmeer onderschrijft en volgt de Zorgbrede Governance Code. De zorgorganisatie heeft een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad.

Organogram


3. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zorgcentrum Aelsmeer bestaat uit 6 leden. Er wordt op gelet dat zij gezamenlijk over de gewenste deskundigheden en kwaliteit beschikken om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van Zorgcentrum Aelsmeer.

De Raad van Toezicht heeft als doel het toezicht houden op het realiseren van goede en veilige zorg. Die zorg moet voldoen aan wet- en regelgeving, aan de missie en visie van de organisatie (voldoet zij aan haar maatschappelijke opgave) en waarde toevoegen voor de cliënten van Zorgcentrum Aelsmeer.

Naast de formele rollen als toezichthouder (werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder) dienen de leden van de Raad ook als inspirator en verbinder te kunnen fungeren.

De Raad heeft als rol het geweten van de organisatie. Om dit te kunnen waarmaken ontvangt de Raad van Toezicht periodiek rapportages teneinde een betrouwbaar inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de instelling, bevraagt hij de bestuurder en andere relevante partijen (zoals OR, CR en accountant).

Daarnaast dienen de leden van de Raad ook hun kennis up-to-date te houden (beleidsmatig, financieel en zorginhoudelijk) om een kwalitatief sterk klankbord voor de Raad van Bestuur te kunnen bieden.

Bij dit alles zijn de grondpatronen: distantie en betrokkenheid, waarbij rolvastheid als toezichthouder een voorwaarde is. Toezichthouden wordt door de Raad van Toezicht gezien als een professionele taak. Van de leden wordt dan ook verwacht dat zij voldoende tijd ter beschikking kunnen stellen om deze taak naar behoren uit te oefenen. Minimaal betekent dit tijd voor (inclusief de voorbereiding van) ongeveer 8 tot 10 vergaderingen per jaar.

Tweemaal per jaar is een vertegenwoordiging van de Raad aanwezig bij de overlegvergadering tussen Raad van Bestuur en Ondernemingsraad en minstens eenmaal per
jaar bij de overlegvergadering tussen Raad van Bestuur en Cliëntenraad.

De Raad van Toezicht toetst haar handelen aan de Zorgbrede Governancecode en haar samenstelling aan het Profiel Toezichthouder 2.0 zoals door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg is vastgesteld. Jaarlijks evalueert de Raad haar functioneren.

Momenteel zijn er door de Raad van Toezicht geen commissies ingesteld.

 

4. Gewenst profiel

Bij Zorgcentrum Aelsmeer vertrekt volgens het rooster van aftreden medio 2020 een van de toezichthouders. Hierdoor ontstaat een vacature voor een nieuw lid van de RvT met de portefeuille Juridische Zaken.
Gelet op de eerder beschreven omgevingscontext van Zorgcentrum Aelsmeer en huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, is de organisatie op zoek naar een lid die op zijn/haar expertisegebied een waardevolle aanvulling kan zijn voor de Raad en voor de organisatie.
De komende periode zal de strategie hoog op de agenda staan van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Dit biedt de mogelijkheid om ‘samen’ dit proces in te gaan, invloed uit te oefenen en gezamenlijk tot keuzes te komen.

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

a.  een voor de functie adequaat werk- en denkniveau;
b.  bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
c.  affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting;
d.  inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
e.  voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van Corporate Governance;
f.  de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
g.  het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
h.  integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
i.  het vermogen in teamverband te functioneren;
j.  voldoende toewijding en beschikbaarheid;
k. enige kennis/affiniteit met de levensbeschouwelijke leefwereld en respecteert deze.

Onverminderd de algemene profielschets dient de voorzitter van de Raad van Toezicht over specifieke eigenschappen en kwaliteiten te beschikken, zoals:
a.  het vermogen autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
b.  ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
c.  intern een leidende rol kunnen vervullen;
d.  extern een rol kunnen vervullen in het belang van de Stichting;
e.  voldoende toewijding en beschikbaarheid;
f.   enthousiasme en inspirerend;
g.  is bij voorkeur voorgedragen door de Diaconie van de Hervormde Gemeente Aalsmeer.

Deskundigheidsprofiel voor het nieuwe lid
Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat de behoefte om de Raad van Toezicht te versterken met een nieuw lid met een brede professionele juridische achtergrond en bij voorkeur met kennis van de wettelijke aspecten van de zorg en het daarmee samenhangende bedrijfskundige aandachtsgebied.

Voor deze positie zijn wij op zoek naar een kandidaat die naast de algemene profieleisen over de volgende ervaring en deskundigheid beschikt:
•  Generalist met een brede en gedegen juridische achtergrond, zowel qua opleiding als ervaring.
•  Persoonlijkheid en achtergrond om bij besluitvorming van juridische kwesties een adviserende rol naar de overige leden van de Raad van Toezicht en Bestuurder te vervullen en als sparring partner op te treden.
•  Kennis van beleid, wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van Governance.
•  Ervaring met lokale politieke en bestuurlijke besluitvorming, kennis van en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
•  Heeft affiniteit met de ouderenzorg.
•  Vermogen om mee te denken met de beleidsafwegingen van de Raad van Bestuur en daar integer, onafhankelijk en kritisch op te reflecteren.
•  Kennis van de complexiteit van de zorg, de dilemma’s en de wisselwerking met de samenleving.

Kandidaten uit Aalsmeer of de regio waarin Zorgcentrum Aelsmeer werkzaam is of die een ‘band’ met de Aalsmeer hebben, worden nadrukkelijk gevraagd om hun interesse kenbaar te maken.

De in het profiel passende kandidaten dienen een protestants christelijke geloofsovertuiging te hebben.

5. Honorering

Het functioneren als toezichthouder is in principe onbezoldigd. Er wordt aan de leden van de Raad van Toezicht op jaarbasis een onkostenvergoeding van € 500,00 uitgekeerd.

6. De procedure

Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht een motivatiebrief met CV per email te sturen aan:
RvT.ZCAelsmeer@gmail.com
t.a.v. de selectiecommissie

De sluitingstermijn voor de advertentie is 29 februari 2020.
De gesprekken zullen in Aalsmeer plaatsvinden op dinsdagmiddag/avond 10 maart.

1e gespreksronde
De geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de formele selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit twee leden Raad van Toezicht.
2e gespreksronde
De overgebleven kandidaat (of kandidaten) krijgt een 2e gesprek met deel van de selectiecommissie met toevoeging van 2 leden van de Raad van Toezicht en een vertegenwoordiger van de Diaconie.

De overgebleven kandidaat zal een kennismakingsgesprek krijgen met de Directeur/Bestuurder samen met de Voorzitter van de Raad van Toezicht.
En uiteraard kennismaken met de overige leden van de Raad van Toezicht waar nog geen kennis mee is gemaakt. Ook volgen er kennismakingsgesprekken met de OR en de CR of een vertegenwoordiging daarvan.